ناهنجاري هاي رفتاري كودكان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

Posted on Leave a commentPosted in کودک

ناهنجاری های رفتاری کودکان درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگـر عـلاوه بـرای ایـن مشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری […]

برنامه روزانـه ايام تحصيل و اشتغال

برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

Posted on ۲ CommentsPosted in کودک

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که توسط تـیم تخصـصی (برنامـه مراقبـت) و بـا  درنظرگرفتن نظرات فرزندان برای اجرا در ایام تحصیل اشتغال تدوین می شود. برخی فعالیت های ضروری و مهم به این شرح است: بیدارکردن فرزندان در مراکز نگهداری بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب و در  کمـال آرامش انجام شود. به منظور  […]

پرخاشگري چيست؟

پرخاشگری چیست؟

Posted on ۴ CommentsPosted in کودک

پرخاشگری چیست؟ اگر رفتاری که متوجه شماست حس پرخاشگری در خود دارد، در آنصورت آن پرخاشگری است . سن کودک را مد نظر داشته باشید: وقتی که یک کودک دو ساله بطرف شما می دود و جیق می زند این رفتار با وقتی که یک پسر نوجوان بـه طـرف شـمامی دود و فریاد می زند […]

ناهنجاري هاي رفتاري كودكان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

Posted on ۱ CommentPosted in کودک

ناهنجاری های رفتاری کودکان درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگـر عـلاوه بـرای ایـنمشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری های […]