توصيه مهم براي رسيدن به آرامش دروني

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی ۱ خداوند را ستایش کنید و همواره از گناهان مختلف مخصوصاً گناهان کوچک بیم داشته باشید. ۲ به همه ی عقاید احترام بگذارید. ۳ به دیگران عشق بورزید. ۴ محیط خود را سلامت و بهداشتی نگه دارید. ۵ بینوایان را دستگیری کنید. به گدا پول ندهید. فقط او […]

استرس و راههاي مبارزه با آن

استرس و راههای مبارزه با آن

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

استرس و راههای مبارزه با آن استرس چیست؟ ازبسیاری جهات استرس مانند عشق است که هر کس آن را به گونه ای درک می کند و خودش را از راه های عجیب نشان می دهد. در یک کلام، استرس نیرویی قوی است که قادر است خوبی ها و بدی های بسیاری را سبب شود. از […]

راه رسیدن به خودباوری بیشتر

راه رسیدن به خودباوری بیشتر

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

راه رسیدن به خودباوری بیشتر   خاموش کردن ندای درون اغلب اوقات ندای درون ما صحبتهایی میکند که خوشایند نیست و دائم مواردی را به ما یادآور ی کند که درست نیستند و درعینحال منفی هم هستند بنابراین بهتر است به آن توجه نکنید و به حرفهایش گوش ندهید و سعی کنید بابیان جملات تأکیدی […]

فرد خودشیفته چه کسی هست؟

فرد خودشیفته چه کسی هست؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

فرد خودشیفته چه کسی هست؟ فرد خودشیفته کسی هست که تنها و تنها به خودش اهمیت میدهد و ارزشی برای دیگران قائل نیست. این فرد احساس میکند از همه بالتر هست، معمول این افراد داری عزتنفس و اعتمادبهنفس پایینی تری هم هستند و دچار یک توهم هستند که احساس میکنند ازهرجهت بر دیگران برتری دارند، […]

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه: مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه : گام مهم در مصاحبه مشاوره ای ،برقراری رابطه حسنه بین مشاور وفرد است که بدان وسیله فرد نسبت به جلسه مشاوره و نیز مشاور اعتماد کند.اگر رابطه حسنه باشد مشکل فرد مطرح می شود وسپس راه حلی برای آن جستجو می شود.رابطه حسنه،یکی از […]

عادت های شادی

عادت های شادی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

عادت های شادی احتماالً در این فکر هستید که دقیقاً چه اقدامات روزانه ای هستند که شما را شادتر میکنند؟ چیزی که تحقیقات و مقاالت روانشناسی مثبت به ما می گوید این است که شما می توانید از طریق چند تمرین که هم بسیار ساده هستند و هم انجام دادن آنها آسان است، مغزتان را […]

جستجوی شادی چیست؟

جستجوی شادی چیست؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

جستجوی شادی چیست؟ ین سوال بسیار مهمی است. بنیانگذاران این پژوهش آمریکایی می خواستند محیط و زمینهای را فراهم کنند که افراد بتوانند به دنبال شادی یا هر چیزی که برایشان به معنای صلح و آرامش نسبی است بروند. آنها تالش نکردند که خود شادی را تضمین کنند. بلکه فقط مکانی را فراهم کردند که […]

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست! برای اینکه زندگی پر مایه تری داشته باشیم ، بھترین راه، این است که دامنه عواطف و احساسات خود را وسعت دھیم.در ھفته ای که گذشت ، دچار چند نوع عواطف و احساسات گوناگون شده اید؟ آنھا را یادداشت کنید. اکنون عواطفی را که […]

طریقه رسیدن به خواسته های واقعی

طریقه رسیدن به خواسته های واقعی

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

طریقه رسیدن به خواسته های واقعی برای اینکه به خواسته ھای خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش و کوش ش در جھت رسیدن به ھدف، باز می دارند.کارھایی ھست که تا آخرین لحظه از انجام آنھا خودداری می کنیم.(مثلاٌ پرداخت مالیات).علت ش آن است که پرداخت مالیات، ممکن است […]

ريشه ها ي اختلال ياد گيري

ریشه ها ی اختلال یاد گیری

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

ریشه ها ی اختلال یاد گیری انواع زیاد ی از عملکرد های غیرعاد ی مغز وجود د ارند که می توانند منجر به یک اختلال یاد گیری شوند که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه بند ی نشد ه اند . به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد گیری ای است که روی […]