راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی یا مقلب، قلب ما را شاد کن یا مدب ر، خانه را آباد کن یا محو ل، احسن الحالم نما از بدی ها ، فارغ البالم نما شادی اگر چه امری ذاتی و درونی است با این حال نمی توان نقش زیادی را که محیط می تواند در کاهش […]

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده ۱– ابتدا خواسته خود را مشخص کنید .(دقیق باشید!روشنی بیان نوعی قدرت است). ۲ – دست به عمل بزنید.(زیرا داشتن آرزو کافی نیست). ۳ – ببینیدنحوه عملکرد شما برای رسیدن به ھدف، مفید و موثر است یانه .(برای یک فرضیه بی ارز ش ، نیرو خود را بیھوده ھدر […]

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده ۱– از امروز به مدت چھار روز و ھر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف ھدفگذاری کنید. (توجه :ھدفھای خود رادر دفترچه ای یادداشت کنید) ۲ – در ھنگام انجام این تمرین مرتباٌ از خود بپرسید، (اگر مطمئن بودم که به ھر خواسته ای خواھم رسید و […]

عوامل مؤثر بر كيفيت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو هنگامی که، آن چه شما شنیده ای، آن چیزی نیست که من گفته ام. عواملی وجود دارند که می توانند بر کیفی ت گفتگو تاثیر بگذا رند. چنان چه از تأثیر آنها آگاه باشید ، می توانید کیفیت گفتگو را بهبود بخشید، در غیر این […]

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی اثر بخشی هیپنوتراپی در میزان اضطراب   چکیده سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن و روند رو به رشد پدپدۀ اضطراب و گزارش‌های از موفقیت آمیز بودن درمان آن با هیپنوتراپی در بیماران‏ و کاستی‌های همچون کمبود پژوهش‌های تجربی در این زمینه در ایران این پژوهش انجام گرفته […]