اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی هاي تکلمی

اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی نارسایی های تکلمی که منشا آن اختلا لا ت شنوایی هستند متاثر از حداقل ۳ ویژگی خاص است که عبارتند از سن وقوع نقص شنوایی، میزان و نوع اختلا ل شنوایی . اگر وقوع اختلا ل شنوایی به میزان ضعیف قبل از سن به سخن آمدن کودک باشد […]

لکنت زبان چیست؟

لکنت زبان چیست؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

لکنت زبان چیست؟ لکنت زبان مشکلی گفتاری حرکت ی است که به دلایل ناشناخته ا ی به وجود می آید و علت دقیق و مشخصی ندارد . می توان گفت که تربیت بد، اضطراب، کم هوش ی و … در برو ز آن تأثیر ندارد . فراوان ی ابتلا به لکنت در پسران نسبت به […]

ویژگیهاي عاطفی کودکان دیرآموز

ویژگیهای عاطفی کودکان دیرآموز

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

ویژگیهای عاطفی کودکان دیرآموز   اعتماد به نفس آنها پایین است ضعف در انگیزه دارند دامنۀ توجه آنها پایین است خودارزشمندی ندارند به بازی توجه ویژه دارند محبت پذیر هستند آموزش کودکان دیرآموز: یکپارچه سازی یا جداسازی آن چه در مورد این دسته از دانش آموزان مشهود است این است که برخلا ف کودکان باهوش […]

تعریف بیش فعالی

تعریف بیش فعالی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

تعریف بیش فعالی به حالتی اطلاق می شود که کودک به نحو افراطی و بیش از اندازه فعال و پر جنب و جوش باشد و این تحرکات زیاد اطرافیان وی را دچار مشکل می کند .به علت بی دقتی ممکن است در انجام تکالیف مدرسه و کارهای محوله دیگر اشتباهات زیادی را مرتکب شوند. این […]

باورهاي مربوط به پرخاشگري

باورهای مربوط به پرخاشگری

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

باورهای مربوط به پرخاشگری متأسفانه موقعیت های فراوانی وجود دارد که در آن ها کودکان از طریق تجارب شخصی خود یا مشاهده دیگران یاد می گیرن د که پرخاشگری گاهی می تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد . برای مثال : اگر کودکی یک کودک دیگر را به خاطر دوچرخه هل بدهد تا دوچرخه سواری کند […]

تکنیک EFT چه کمکی به ما می کند؟

تکنیک EFT چه کمکی به ما می کند؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

تکنیک EFT چه کمکی به ما می کند؟ تکنیک EFT که نام فارسی اش تکنیک رهایی احساسی است کاری مانند طب سوزنی انجام می دهد. در این تکنیک معتقدند که در بدن مسیر های انرژی وجود دارد که توسط استرس، افسردگی و یا اتفاقات ناخوشایند دیگر مسدود می شود و برای رسیدن به احساس خوب […]

فشار روانی و استرس

فشار روانی و استرس

Posted on ۲ CommentsPosted in مشاوره

فشار روانی و استرس فشار روانی چیست؟ پاسخ بدن به محرکهای بیرونی و درونی فشار روانی نامیده می شود. رهاسازی بیرونی فشار روانی شامل تغییر شغل، نقل مکان به یک شهر جدید، ازدواج ، مرگ شخص محبوب و وجود یک بیماری در خانواده می باشد. حوادث شادی آور به همان اندازه غمبار می تواند فشارزا […]

یک راه کارآمد بدون منفی بودن

یک راه کارآمد بدون منفی بودن

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

یک راه کارآمد بدون منفی بودن   ١- موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبتتان تھیھ کنید و بنویسید چرا بھ خاطر آنھا احساس قدرشناسی میکنید. لیست را بازخوانی کنید و در پایان ھر موھبت، بگویید سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و برای موھبتھایی کھ دارید از صمیم قلب سپاسگزار باشید. ٢- یک مشکل یا موقعیت […]

ثروت، پاداش شکرگزاری

ثروت، پاداش شکرگزاری

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

ثروت، پاداش شکرگزاری شکرگزاری ثروت است و شکایت، فقر. اگر در زندگی شما کمبود پول وجود دارد، دقت کنید کھ نگرانی و حسادت، رشک و ناامیدی، دلسردی، شک و ترسدرباره پول، ھیچگاه برای شما پول بیشتر نمیآورد زیرا این احساسات از کمبود حس قدرشناسی برای پولی ناشی میشود کھ اکنون دارید. شکایت کردن راجع بھ […]

فرمول سپاسگزاری

فرمول سپاسگزاری

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

فرمول سپاسگزاری در تمامی مذاھب، اسطوره ھا و حتی افسانھھا آمده است کھ برای دستیابی بھ موفقیت، نخست باید .« واژهھای کلیدی را بھ زبان آورد » برای آنکھ انرژی حاصل از شکرگزاری را شامل حال خود کنید، نخست باید این واژه را بگویید: سپاسگزارم. نمیتوانم برای شما از چگونگی اھمیت واژهی سپاسگزارم در زندگیتان […]