راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی یا مقلب، قلب ما را شاد کن یا مدب ر، خانه را آباد کن یا محو ل، احسن الحالم نما از بدی ها ، فارغ البالم نما شادی اگر چه امری ذاتی و درونی است با این حال نمی توان نقش زیادی را که محیط می تواند در کاهش […]

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده ۱– ابتدا خواسته خود را مشخص کنید .(دقیق باشید!روشنی بیان نوعی قدرت است). ۲ – دست به عمل بزنید.(زیرا داشتن آرزو کافی نیست). ۳ – ببینیدنحوه عملکرد شما برای رسیدن به ھدف، مفید و موثر است یانه .(برای یک فرضیه بی ارز ش ، نیرو خود را بیھوده ھدر […]

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده ۱– از امروز به مدت چھار روز و ھر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف ھدفگذاری کنید. (توجه :ھدفھای خود رادر دفترچه ای یادداشت کنید) ۲ – در ھنگام انجام این تمرین مرتباٌ از خود بپرسید، (اگر مطمئن بودم که به ھر خواسته ای خواھم رسید و […]