مشاوره

مطالعه کردن

مطالعه کردن

مطالعه کردن

 

مطالعه کردن یکی از شاهراههای رشد فردی و در نهایت رشد سازمانی و
جامعه است. کشور ما به علل گوناگون، سرانه مطالعه بسیار پایینی دارد که باعث
تأسف است. بخشی از عدم اقبال عمومی به مطالعه به خاطر این است که فرد
احساس خوب نسبت به مطالعه کردن ندارد. چه بسیار کتابها در کتابخانههای
عمومی و منازل وجود دارند که در حال خاک خوردن هستند و حتی یک بار هم

مطالعه نشدهاند. به اینها کتابهایی که مطالعه آنها نیمه تمام مانده را هم اضافه کنید.
با این وصف کسی که مطالعه را از حوصله خود خارج میبیند، خود را از اوقیانوس
علم و آگاهی محروم میکند.

مطالعه کردن
مطالعه کردن

چرا برخی از افراد برای مطالعه نکردن توجیهات و بهانه میآورند و عده
قلیلی برعکس، مطالعه جزء جدایی ناپذیر برنامه روزانه شان است؟ قطعاً دلایل
منطقی و احساسی میتوان برای این موضوع یافت، و ما در این کتاب به برخی از
آنها اشاره میکنیم.

مطالعه کردن
مطالعه کردن

نکتهای که در اینجا اشاره بدان بسیار مناسب است، این است که مطالعه
شکلهای مختلفی دارد، قالبهای متفاوت و سطوح متفاوتی دارد. مثلاً برای یک
دانشجو، مطالعه کردن در زمینه رشتهاش، بخشی از فرایند تحصیلی بشمار میرود،
در صورتی که برای همان دانشجو خواندن رمان، دلیل دیگری میخواهد. کتاب
الکترونیک یک قالب محتوایی است، کتاب فیزیکی قالبی دیگر، روزنامه، سایت،
بولتن و … قالبهای محتوایی و شکلی گوناگونی هستند که دور و بر ما پیدا میشوند.
حجمهای مختلفی هم دارند. کتابهایی نوشته میشوند که برای مطالعه کوتاه درون
اتوبوس مناسباند، کتابهای حجیم چند ده جلدی هم وجود دارد.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii