مشاوره

مشاوره پوشش و لباس

مشاوره پوشش و لباس

مشاوره پوشش و لباس

 

ما در همان ۵ ثانیه اولی که با دیگران مواجه می شویم، تصویر واضحی
از آنها در ذهنمان نقش می بندد و متخصصین به این نتیجه رسیده اند
که در ۵ دقیقه بعد از آن نیز ۵۰ درصد تأثیر بیشتری چه مثبت و چه
منفی از دیگران دریافت می کنیم.

مشاوره پوشش و لباس
مشاوره پوشش و لباس

از آنجایی که ۹۰ درصد بدن ما با لباس پوشیده است لازم است به این
نکته توجه داشته باشیم که لباس هایمان چه پیامی را ارسال می کنند
و ۱۰ درصد باقیمانده که شامل سر و صورت می باشد مهمترین بخش
به حساب می آیند. باید به این مسئله اهمیت دهیم که برداشت ما از
دیگران معمولاً تحت تأثیر وضعیت اصاح سر و صورت و آرایش ها قرار
می گیرد.

مشاوره پوشش و لباس
مشاوره پوشش و لباس

واقعیت امر این است که هیچ چیز قطعی برای پوشش و آرایش وجود
ندارد به جز مناسب بودن آن! البته انتخاب لباس و آرایش تماماً به
موقعیتی که در آن قرار می گیریم بستگی دارد همانطور که کسی با

کت و شلوار برای ارتباط گیری و شرکت در اردو به کوه نمی رود از آن
طرف هم با لباس ورزشی به سخنرانی نمی پردازد.(مگر اینکه مربوط
به ورزش باشد)

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii