مشاوره

مشاوره مدیریت برنامه ریزی

مشاوره مدیریت برنامه ریزی

مشاوره مدیریت برنامه ریزی

 

مدیریت با برنامهریزی شروع میشود. مدیر خوب با برنامه ریزی خوب شروع میکند. و برنامه ریزی خوب از
خیلی نقصها و مشکلات جلوگیری میکند

بدون برنامه هیچوقت موفق نخواهید شد. حتی اگر هم موفق شوید به هدفی برسید احتمالاً تصادفی و
شانسی بوده است و دیگر تکرار نخواهد شد.

مشاوره مدیریت برنامه ریزی
مشاوره مدیریت برنامه ریزی

اول باید ببینید هدفتان چیست و بعد بهترین راههای رسیدن به آن را پیدا کنید. چه منابعی در دستدارید؟
به چه چیزهایی دسترسی دارید؟ نقاط قوت و ضعف افراد و سایر منابع را مقایسه کنید. آیا گذاشتن چهار
کارمند برای یک کار که ۴۱ ساعت طول میکشد، هزینه کمتری نسبت به اجاره دستگاهی که قادر به انجام
همان کار با یک کارمند در ۶ ساعت باشد، دارد؟ اگر بتوانید شروع شیفت کاری را از ۸ صبح به ۴۱ صبح
جابهجا کنید، ایا میتوانند با شلوغی اول صبح کنار بیایند تا مجبور نباشید یک نفر دیگر را برای شیفت دوم
استخدام کنید؟

مشاوره مدیریت برنامه ریزی
مشاوره مدیریت برنامه ریزی

باید همه اتفاقات احتمالی را بررسی کنید. برای آنها برنامهریزی کنید. بدترین اتفاقات ممکن را پیشبینی
کنید و برای آنها هم برنامهریزی کنید. برنامههای مختلف را ارزیابی کرده و بهترین آن را که برای شما و
کارتان موثرتر خواهد بود، انتخاب کنید.

نکته: یکی از مهمترین ابزارهای برنامهریزی مدیریتی که معمولاً نادیده گرفته میشود موثرترین آنهاست. از
افراد درمورد نیروی مصرفیشان سوال کنید

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii