ريشه ها ي اختلال ياد گيري

ریشه ها ی اختلال یاد گیری

Posted on Posted in مشاوره

ریشه ها ی اختلال یاد گیری

انواع زیاد ی از عملکرد های غیرعاد ی مغز وجود د ارند که می توانند منجر به یک اختلال یاد گیری شوند
که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه بند ی نشد ه اند . به طور مثال نارساخوانی از اختلالات
یاد گیری ای است که روی خواندن و هجی کرد ن تأثیر می گذارد . تحقیقات نشان د اد ه است که عملکرد
غیر عاد ی مغز د ر پرد ازش زبانی- شنید اری(مثل پرد ازش صدا شناسی نام گذاری سریع اتوماتیک)د ر
تعد اد زیاد ی از افراد مبتلا به نارسا خوانی د ید ه شد ه است (شای ویتز و همکاران، ۲۰۰۲ ؛ ولف و
همکاران

ریشه ها ی اختلال یاد گیری
ریشه ها ی اختلال یاد گیری

شواهد ی وجود د ارد که نشان می هد که نام گذاری اتوماتیک و سریع و پرد ازش صد ایی هسته ی
پرد ازش هایی هستند که مهارت های خواند ن را پیش بینی می کنند (کیبی و همکاران، ۲۰۰۳ ). گرچه
.( بعضی افراد د رسیستم د ید اری مغزشان ساختار متفاوتی د ارند (اد ن و همکاران، ۱۹۹۶
تأثیرات نواقص ویژه ی د ید اری بر روی یاد گیری ممکن است به مهارت های د یگر بسط یابد . اختلال
ریاضی اختلال یادگیری ای است که روی محاسبه ی ریاضیات و حل مساله تأثیر می گذارد . تحیقات

گوناگونی د ر حال انجام است که تعیین می کند انواع مختلف عملکرد غیر عاد ی مغز است که منجر به
اختلال یاد گیری می شود . تحقیق اختلال ریاضی که از تصویر عصبی استفاد ه می کند به گسترد گی تحقیق

نارساخوانی نیست. ولی به هر حال مطالعات عصب شناختی به وضوح انواع ناکارآمد ی های مغز را به اثبات رساند ه است.

ریشه ها ی اختلال یاد گیری
ریشه ها ی اختلال یاد گیری

ریشه ها ی اختلال یاد گیریاگر چه مد ارس خصوصی و د انشگاه ها متخصصان تعلیم د ید ه برای اجرا و تفسیر آزمون های هوشی را
استخد ام نمی کنند . علاوه بر این که استخد ام آن ها توسط این مد ارس کار کاملا عجیبی است. با
ملاحظه ی متخصصان واجد شرایط استخد ام شد ه د ر مد ارس د ولتی باز هم ارزیابی آنان د ر مد رسه ای

معین قابل اطمینان نیست. بنابراین باید این شغل را مورد به مورد و مد رسه به مد رسه مورد بررسی قرار
د اد . همان طور که متخصصان خوب پزشکی باید خارج از شبکه ی مراقبت های اولیه ی بهد اشت جستجو
شوند ، متخصصانی هم که برای اجرای آزمون ارزشیابی روان شناختی آموزش د ید ه اند بهتر است د ر
ارزشیابی و مراقبت از کود کان و بزرگسالانی که د ر مد رسه یا د انشگاهشان متخصص ند ارند ، تجربه
د اشته باشند .

ریشه ها ی اختلال یاد گیری
ریشه ها ی اختلال یاد گیری

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

One thought on “ریشه ها ی اختلال یاد گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *