مشاوره

روش های درمان بیش فعالی

روش هاي درمان بیش فعالی

روش های درمان بیش فعالی

اگرچه در حا ل حاضر درمان قطعی برای این اختلال مذکور مشخص نشده اما می توان با مراجعه به
تیم های روانپزشکان و روانشناسان که با بهره مندی از روش های دارودرمانی، رفتاردرمانی و اصلاح
شناختی رفتاری به بهبود رفتارهای اجتماعی، تحصیلی و روابط خانوادگی کودک و نوجوان می پردازند
کمک شایان توجهی به ارتقای مهارت های زندگی آنان کرد.

روش های درمان بیش فعالی
روش های درمان بیش فعالی

برای درمان این مشکل اولیا و معلمان باید درباره چگونگی رفتار با این گروه از دانش آموزان اطلاعات
کافی داشته باشند . ضمن این که ممکن است کودک تحت دارو درمانی یا روان درمانی قرار گیرد .
معلمان باید با شناسایی به موقع دانش آموزان بیش فعال آن ها را به مشاوران مدارس یا هسته های
مشاوره ارجاع دهند تا تحت درمان قرار گیرند.

روش های درمان بیش فعالی
روش های درمان بیش فعالی

اگر بیش فعالی در سنین بالاتر درمان نشود ممکن
است فعالیت بیش از حد فرد کاهش یابد اما نقص تمرکز هم چنان تداوم داشته باشد . دانش آموزان
بیش فعال به علت نداشتن دقت لازم دچار افت تحصیلی می شوند .معلمان باید با این دانش آموزان
مهربان و صبور باشند، آن ها را به رسمیت بشناسند، در فعالیت های مشارکتی آن ها را نیز شرکت
دهند و برای انتقال مطالب درسی از وسایل کمک آموزشی و بازی استفاده کنند

 

 

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii