راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

Posted on Posted in مشاوره

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

۱– از امروز به مدت چھار روز و ھر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف ھدفگذاری کنید.
(توجه :ھدفھای خود رادر دفترچه ای یادداشت کنید)
۲ – در ھنگام انجام این تمرین مرتباٌ از خود بپرسید، (اگر مطمئن بودم که به ھر خواسته ای خواھم رسید و
در ھیچ زمینه ای شکست نخواھم خورد، در آن صورت چه چیزی را می خواستم و چه می کردم ؟)
۳ – خو ش باشید و به عوالم کودکی بر گردید.در یک فروشگاه بزرگ اسباب بازی ، روی زانوی بابانوئل (یا
عمو نوروز )نشسته اید .در آن حالت ھیجان و انتظار ، ھیچ خواھشی آنقدرھا بزرگ نیست .بھای ھیچ
چیزی آنقدرھا گزاف نیست.ھمه چیز در دستر س است…

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده
راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

روز اول :ھدفھای مربوط به رشد فردی ( راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده )
احساس رفاه و دارندگی ، پایه ای است برای رسیدن به ھر نوع موفقیت دیگر در زندگی
۱ – پنج دقیقه فکر کنید و ھمه امکانات را در نظر بگیرید:دلتان می خواھد چه مطالبی را بیاموزید؟ چه
مھارتھایی را می خواھید فرا بگیرید؟ چه خصلتھایی رامی خواھید در خود به وجود آورید؟ دوستان شما چه
کسانی باید باشند ؟ خود شما چه کسی می خواھید باشید؟
۲ – برای رسیدن به ھر ھدف مھلت معینی قائل شوید (مثلا ش ش ماه، یک سال ، پنج سال، ده سال، یا
بیست سال).
۳ – بزرگترین ھدفی را که می خواھید تا یک سال دیگر به آن دست یابید مشخص کنید.
۴ – ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دھید که چرا باید حتما و به طور قطع ظرف یک سال
آینده به آن ھدف برسید.

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده
راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

روز دوم :ھدفھای شغلی واقتصادی ( راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده )
خواه آرزوی شما این باشد که در رشته حرفه ای خود سر آمد و پیشتاز باشید و میلیونھا بر ثروت خود
بیفزایید و خواه علاقمند باشید که به عنوان دانشجوی رشته تخصصی ، سرمایه ای از علم بیندوزید، اکنون
فرصت دارید که نسبت به ھدفھای خود اطمینان یابید.
۱ – پنج دقیقه فکر کنید و ھمه امکانات را درنظر بگیرید.چه مبلغ پول می خواھید بیندوزید؟ از شغل خود ویا
شرکتی که در آن کار می کنید چه انتظاراتی دارید؟ درآمد سالانه مورد انتظار شما چقدر است ؟ چه
تصمیمھایی در زمینه مالی باید بگیرید؟

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده
راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

– برای رسیدن به ھریک از ھدفھای خود مھلتی قائل شوید(مثلا ش ش ماه، یک سال، پنج سال، ده
سال،یا بیست سال).
۳ – بزرگترین ھدفی را که می خواھید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید.
۴ – ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دھید که چرا باید حتماٌ ظرف یک سال آینده به آن ھدف
برسید.
روز سوم :ھدفھای تفریحی و ماجراجویانه

گر از نظر مالی ھیچ محدودیتی نداشتید، دلتان می خواست چه کنید و یا چه چیزھایی را داشته باشید؟
اگر ھم اکنون یک غول جادویی در مقابل شما حاضرمی شد تا شما را به آرزوھاتان برساند چه آرزویی می
کردید؟
۱ – پنج دقیقه فکر کنید و ھمه امکانات رادر نظر بگیرید.دلتان می خواھد چه چیزھایی را بسازید یا بخرید؟
دلتان می خواھد در چه اتفاقاتی حضور داشته باشید؟ به چه ماجراھایی علاقمند ھستید؟
۲ – برای رسیدن به ھر یک از ھدفھای خود مھلت معینی قائل شوید(مثلا ش ش ماه، یک سال، پنج سال،
ده سال،یا بیست سال).

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده
راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

۳ – بزرگترین ھدفی را که می خواھید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید.
۴ – ظرف دو دقیقه، شرح مختصری بنویسید و توضیح دھید که چرا باید بطور قطع ظرف یک سال آینده به آن
ھدف برسید
روز چھارم :ھدفھای معنوی و اجتماعی ( راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده )

اکنون فرصت دارید که اثری از خود باقی بگذارید.میراثی به وجود آورید که تغییری واقعی در زندگی دیگران
پدید آورد.
۱ – پنج دقیقه فکر کنید و ھمه امکانات رادر نظر بگیرید .چه خدمتی از شما ساخته است ؟ در چه اموری و
به چه کسانی می توانید کمک کنید ؟ چه چیزھایی را می توانید ایجاد کنید؟
۲ – برای رسیدن به ھر یک از ھدفھای خود مھلت معینی قائل شوید(مثلا ش ش ماه، یک سال، پنج سال،
ده سال،یا بیست سال).
۳ – بزرگترین ھدفی را که می خواھید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید.
۴ – ظرف دو دقیقه، شرح مختصری بنویسید و توضیح دھید که چرا باید بطور قطع ظرف یک سال آینده به آن
ھدف برسید.

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده
راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *