مشاوره

درستی مدیریت

درستی مدیریت

درستی مدیریت

 

توانایی یک مدیر در استاندارها و معیارهایی منعکس می شود که برای خود پی ریزی می کند – ” ری
کروک
درستکار باشید
در زمان مواجهه با مواردی که ارزشهای اخلاقی شما را زیر پا می گذارند از خود عکس العمل نشان دهید.
اگر از شما درخواست شد که یک کار غیر اخلاقی و یا غیر قانونی انجام دهید به راحتی از انجام آن سرباز
زنید. برای حفظ حقوق خود، کارمندان و افرادی که با آنها کار می کنید تلاش کنید .

درستی مدیریت
درستی مدیریت

صادق باشید
در زمان صحبت کردن باید برای گفته های خود اهمیت قائل شوید. اگر نمی توانید قول انجام کاری را
بدهید خوب لازم نیست این کار را بکنید. اگر خطایی از شما سر زد، آنرا قبول کنید و به خاطر انجام آن
پوزش بطلبید. این روزها که تنها صحبت از “راندمان بالا” و “محدودکردن ضرر و زیان” است فقط با اتکا به
صداقت و درستی است که می توانید بر روی مقامات ارشد، مراجعین و کارمندان خود تاثیر گذار واقع
شوید .

درستی مدیریت
درستی مدیریت

از شایعات دوری کنید
در مورد افراد دیگر غیبت نکنید و داستان های ناخوشایند را از روی بدخواهی منتشر نکنید. شما باید خیلی
قدرتمند باشید که بتوانید چنین جمله ای را بر زبان بیاورید: “من دوست ندارم در مورد کسی که در حال
حاضر اینجا حضور ندارد صحبت کنم.” این امر نشان دهنده صداقت و درستکاری شماست .
به دیگران احترام بگذارید و متقابلا به آنها اجازه ندهید که در مورد شما به غیبت بنشینند

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii