مشاوره

جاه طلبی مثبت

جاه طلبی مثبت

جاه طلبی مثبت

 

هر چیزی که بد باشد،
عکس آن خوب است، پس آرزو داشتن، بسیار خوب و بجاست. سعی کنید همیشه
سرشار از آرزوهای سازنده و مفید باشید، بلندپروازی کنید و خودتان را در شرایط
آرمانیای که دوست دارید تصور کنید.

جاه طلبی مثبت
جاه طلبی مثبت

حتی میتوانید برای اینکه آرزوهای منسجمی داشته باشید و آنها را خوب
به جلو ببرید، تابلو آرزوها برای خودتان درست کنید. در تابلو آرزوهایتان به چیزی
محدود نشوید، اگر خجالت میکشید بعضی از آرزوهایتان را دیگران ببینند، آن را
شخصی کنید و قابل حمل بسازید. خاصیت این تابلو این است که با نگاه کردن به
آن روحیه میگیرید، انگیزه لازم را به دست میآورید و تحولی در خودتان ایجاد
میشود که شما را به حرکت وا میدارد. پس هر وقت که برای یک کار در جهت
اهدافتان حسش نبود، نیم نگاهی به تابلو آرزوها حسش را در شما به وجود میآورد.

جاه طلبی مثبت
جاه طلبی مثبت

توجه داشته باشید که اجازه ندهید تمایلات کوتاهمدت و ناچیز، تحقق
آرزوهای بلندتان را تحت تأثیر قرار دهد.

مطمئن هستم که بعد از مطالعه این کتاب، حداقل ذهنیتی که برایتان به
وجود میآید این است که باید برای رشد شخصیتان قیام کنید و دست به اقدامات
متعدد بزنید.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii