مشاوره

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

 

 

یکی از مکانیزم دفاعی کودکان و حتی افراد بالغ در برابر حوادث، پرخاشگری است . فرد ناموفق و در
مواردی ناکام با واکنشی چون پرخاشگری، می خواهد حفاظی تدافعی برای خود بسازد . به رغم این که
پرخاشگری رفتار مطلوبی است در روند رشد طبیعی کودکان، ولی باید آن را تحت کنترل قرار دارد .
پرخاشگری بیش از حد کودکان، زمانی است که ناکام شوند و یا از مدل و الگوی مناسبی آموزش
ببینند. اولیا و مربیان هر چه بیشتر به پرخاشگری بپردازند، کودکان نیز به همان اندازه به سمت
پرخاشگری تمایل پیدا می کنند.

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند
تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

پرخاشگری در کودکانی که خانواده یا مربی سخت گیری دارند و با
تنبیه بدنی سعی به تربیت آن ها می کنند بیش از دیگر کودکان دیده می شود . گرچه همۀ افراد نمی
توانند آزادانه از این مکانیزم استفاده کنند ولی در کودکان و طبقات محروم جامعۀ غیر مرفه احساسات
پرخاشگرانه راحت تر بروز می کند.

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند
تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

پرخاشگری کودکان در زمان های متفاوت متغیر است بیشتر پرخاشگری ها در مواقعی است که
کودک احساس خستگی می کند و به استراحت نیاز دارد یا در مواقعی است که گرسنه باشد.
کودکان به قصد دفاع از خود دست به حمله می زنند، دعواهای بچه ها در منازل و محیط مدرسه خود
بیانگر این موضوع است

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii