مشاوره

بیخیال

بیخیال

بیخیال

 

 

انگیزه چیزی غیر از آرزو است. انگیزه را میتوان به صورت جمعی ایجاد
کرد، ولی آرزو را خیر. همچنین انگیزه از آرزو منسجمتر، روشنتر و عملیاتیتر است
و به لحاظ روانی شدت تأثیر بیشتری از آرزو دارد.

بیخیال
بیخیال

ممکن است فردی برای انجام کاری آرزو داشته باشد، ولی انگیزه لازم
برای شروع به کار در جهت دست یافتن به آن آرزو را نداشته باشد. مثلاً کسی
که آرزویش این است که همه او را دکتر صدا کنند، ولی برای درس خواندن رغبی
ندارد، این فرد آرزو دارد ولی انگیزه ندارد. این دو باهم سازنده هستند و اثرخواهی
بدون هم، مثل انتظار شنیدن صدای کف زدن با یک دست است.

انگیزه را راحت میتوان ایجاد کرد، یکی از راههای ایجاد انگیزه مشاهده
نمونههای موفق است. کسی را پیدا کنید که به موفقیتی مشابه آنچه میخواهید
دست پیدا کرده است. خودِ دیدن این شخص، انگیزه لازم را در شما به وجود
میآورد.

بیخیال
بیخیال

انگیزه چون یک کنش حسی است، خیلی سریع و مستقیم با حس تمایل یا
عدم تمایل ارتباط برقرار میکند. به همین دلیل کسی که انگیزه دارد، حس انجام

کار را هم دارد، به محض اینکه از انگیزه کاسته شد، از حس انجام کار هم کاسته
میشود. این دو تأثیر مستقیمی بر هم دارند.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii